Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Samtidig skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med temaet og eventuelt håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Multi Bygg AS har og fortsetter arbeidet iht. lovens krav. Det vil si at lovens krav er blant de grunnleggende krav til all vår virksomhet og til alle våre ansatte. Samtidig er de etiske retningslinjene et dokument som følger alle våre kontrakter med samarbeidspartnere. Følgelig blir våre etiske retningslinjer, herunder Åpenhetslovens krav, også et krav til samarbeidspartnere og andre øvrige forretningspartnere.

Loven definerer hvem som er omfattet av loven.

Aktsomhetsvurderinger

Multi Bygg AS gjennomfører kartlegging og tiltak på overordnet nivå både hva gjelder leverandører, produkter og geografi.

Det aller meste av varekjøp skjer via rammeavtaler med større anerkjente selskaper. Disse har overfor Multi Bygg AS enten bekreftet at de har et implementert system eller at de i likhet med svært mange andre, arbeider med å etablere systemet. Dersom vi foretar kjøp utenfor disse rammene, vil disse bli underlagt en særskilt vurdering.

  • Multi Bygg AS har egne etiske retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere, som vi forventer at alle aksepterer og følger. Retningslinjene inkluderer krav til etterlevelse av menneskerettigheter som for eksempel, arbeidsforhold, lønn, og forbud mot tvangsarbeid.
  • Multi Bygg AS pre kvalifiserer relevante leverandører og samarbeidspartnere før en kontrahering.
  • Multi Bygg AS evalueringsskjema sendes til de utnevnte i faggruppen.
  • Hvis Multi Bygg AS avdekker avvik, feil, mangler eller brudd på lover, regler eller vår etiske standard, må underleverandør/samarbeidspartner rette opp i forholdene innen en viss tid. Dersom dette ikke blir rettet opp i, vil da Multi Bygg AS ikke kunne fortsette samarbeid.

Løpende oppfølgning

I kraft av at kontraktsdokumentene vår inneholder bestemmelser om Åpenhetsloven, vil ethvert innkjøp hensynta lovens bestemmelser. Vår leverandør er ved henvendelse pliktig til å dokumentere at de har iverksatt rutiner som ivaretar lovens intensjon og at dette følges opp.

Før våre samarbeidspartnere starter det fysiske arbeidet ute på prosjekt, gjennomføres et oppstartmøte der sentrale kontrakts bestemmelser gjennomgås. En påminnelse om Åpenhetslovens bestemmelser er en del av denne. Det samme gjelder ved gjennomføring av eventuelle revisjoner eller inspeksjoner.

Oppsummering per 2023

Multi Bygg AS har fått bekreftet fra sine hovedleverandører og samarbeidspartnere om oppfølgning av åpenhetsloven. I Multi Bygg AS internprosess identifiserte vi faggrupper og varegrupper som vi ønsker å prioritere vårt arbeid mot, foreløpig har ikke Multi Bygg AS avdekket noen aktsomhetsvurderinger på faggruppen og ingen funn som krever særskilte tiltak.

Multi Bygg AS gjennomfører årlig kontroll på våre samarbeidspartnere og leverandører.

Multi Bygg AS ønsker å bidra til områder hvor kan ha vesentlig påvirkning på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter hos oss og våre leverandører og samarbeidspartnere.

  • Vi streber til å bidra til rettferdige og gode arbeidsvilkår
  • Forebygge diskriminering i arbeidsforhold
  • Bidra til fagforeningsfrihet og streikerett
  • HMS på arbeidsplassen
  • Forebygge barnearbeid, tvangsarbeid og slaveri.

Informasjonsplikt

Vi håper du etter å ha lest ovennevnte får en klar oppfatning av at Multi Bygg AS jobber seriøst og kontinuerlig med de spørsmål Åpenhetsloven adresserer. Om du ønsker ytterligere opplysninger, kan du ved skriftlig forespørsel be om dette. Det enkleste er å rette henvendelsen til morten@multi-bygg.no

Ref: